Financieel-administratief beheer | Wat is de VBH aanpak?

Professioneel beheer gaat altijd hand in hand met verantwoord administratief beheer. Het gaat er niet alleen om wat er gedaan moet worden en hoe dat dan gedaan moet worden, het is ook heel belangrijk wat het gaat kosten en hoe dat dan betaald moet worden. Een gedetailleerde financiële planning biedt daarbij zekerheid en zorgt voor rust. De debiteuren en crediteurenbewaking en het opstellen van de jaarrekening vormen daarvoor een solide basis.

In VBH vindt u een betrouwbare en deskundige partner voor uw administratieve beheer. Wij hebben eigen specialisten in huis die uw vastgoedadministratie geheel of gedeeltelijk kunnen verzorgen, compleet met huurincasso, indexeringen, contractbeheer en de afrekening van stook- en servicekosten. De financiële informatie met betrekking tot uw VvE is online beschikbaar.

Verantwoord administratief beheer vraagt ook om een scherpe controle op de incasso en het tijdig treffen van de juiste maatregelen, als dat onverhoopt nodig is. Ook voor deze incasso kunt u bij ons terecht. Wij realiseren ons terdege dat goed overleg en nauwe samenwerking met u hierbij van cruciaal belang zijn.

Financieel-administratief beheer | Wat houdt dit in?

Onder financieel en administratieve beheer wordt verstaan het ten behoeve van het bestuur voeren van een actuele en inzichtelijke administratie.
Het in opdracht van het bestuur een ten name van de VvE staande bank- of girorekening openen en in overleg met het bestuur de noodzakelijke tekeningsbevoegdheden regelen en vastleggen;

Het administreren en incasseren van de door de appartementseigenaren verschuldigde servicekosten aan de Vereniging door middel van automatische incasso. De Beheerder wordt hiervoor door de eigenaren gemachtigd. Voor de meerkosten als gevolg van betalingen die niet per automatische incasso zijn gedaan, ontvangt de VvE jaarlijks een rekening;

Het voeren van een sluitende administratie van alle uit de beheerovereenkomst voortvloeiende werkzaamheden;

Het na overleg met het bestuur vervaardigen van de conceptbegroting en het berekenen van de daaruit voortvloeiende, door de appartementseigenaren verschuldigde servicekosten;

Het in samenspraak met het bestuur vervaardigen van de jaarstukken. De jaarstukken bestaan in elk geval uit een balans, een exploitatierekening (met de definitieve servicekosten) en een voorstel voor verrekening van het jaarresultaat;

Het verrichten van betalingen en het beheer van de liquide middelen;

Het nemen van al die maatregelen die nodig zijn om tot het tijdig innen van de door de appartementseigenaren verschuldigde bedragen te komen;

Het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betaling van de servicekosten en indien noodzakelijk het (doen) treffen van rechtsmaatregelen tegen debiteuren

Het verrekenen van het positief respectievelijk negatief exploitatiesaldo met de (betreffende) eigenaren;

Het bespreken van de jaarstukken met de uit de VvE gekozen Kascommissie.


Contactinformatie

Vastgoedbeheer Holland BV
Postbus 88
1940 AB Beverwijk
info@vastgoedbeheerholland.nl


Additionele diensten

Vastgoedbeheer Holland BV is niet alleen full-service vastgoedbeheerder. Wij bieden u  naast bestuurlijk, technisch en/of financieel-administratief beheer ook additionele diensten.   Lees meer


Storing of Schade?

Wilt u melding maken van een storing of schade dan kunt u dit digitaal bij Vastgoedbeheer Holland doen door middel van het schadeformulier. Klik hier om in te loggen!