Disclaimer | Vastgoedbeheer Holland BV

1. Website. De website www.vastgoedbeheerholland.nl wordt u aangeboden Vastgoedbeheer Holland BV.
Wij zijn gevestigd
te Heemskerk en zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34329283. Op het
gebruik van onze website is deze disclaimer van toepassing.

2. Fouten op website. Wij hebben zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de informatie op
deze Website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de inhoud van deze informatie in alle opzichten volledig, juist
of actueel is. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website ononderbroken functioneert. Indien u gebruik maakt van
deze website aanvaardt u dat wij niet jegens u aansprakelijk zijn indien u schade lijdt doordat de inhoud die wij
aanbieden op de website niet volledig, juist of actueel is of doordat de website niet ononderbroken functioneert.

3. Hyperlinks. Onze website kan mogelijk hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze hyperlinks
zijn uitsluitend als service voor de gebruikers van onze website opgenomen. Wij hebben echter geen zeggenschap over deze
websites van derden, en kunnen daarom niet garanderen dat de informatie op de websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen
in alle opzichten volledig, juist of actueel is. Voorts kunnen wij daarom ook niet garanderen dat de informatie op de
websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen op rechtmatige wijze wordt aangeboden. Indien u gebruik maakt van deze
website aanvaardt u dat wij niet jegens u aansprakelijk zijn voor schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van
de websites waarnaar onze hyperlinks verwijzen.

4. Intellectueel eigendomsrecht. Op de inhoud van onze website (waaronder teksten, audio, video,
foto’s, grafisch materiaal, buttons, software en logo’s) rusten intellectuele eigendomsrechten. Het is
niet toegestaan (onderdelen van de) inhoud van onze website te downloaden, op enigerlei wijze openbaar te maken, te
verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de voorafgaande schriftelijke
toestemming van onze licentiegevers. Onder openbaarmaken wordt in dit verband mede begrepen het opnemen van inhoud van
onze website in een andere website, door bijvoorbeeld framing of embedding. Tenzij anders aangegeven op onze website,
is deze toestemming niet nodig voor het door u bekijken van (onderdelen van de) inhoud van onze website in uw
browservenster voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

5. Online Communicatie. Berichten die u ons per email (waaronder mede begrepen contactformulieren)
stuurt kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Wij raden u daarom af ons vertrouwelijke
informatie per email te versturen. Daarnaast kunnen wij niet garanderen dat wij alle e-mails die u ons stuurt
(tijdig) zullen ontvangen. Mocht u alsnog overgaan tot het verzenden aan ons van e-mails, dan aanvaardt u de
risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van dit communicatiemiddel.

6. Wijzigingen. Wij houden ons het recht voor om de op de inhoud van onze website (waaronder
mede gegrepen deze disclaimer) aan te vullen of te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij
raden u dan ook aan om periodiek na te gaan of de inhoud van onze website is gewijzigd.

7. Jurisdictie en toepasselijk recht. Op het gebruik van onze website is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met het gebruik van onze website dienen bij
uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Contactinformatie

Vastgoedbeheer Holland BV
Postbus 88
1940 AB Beverwijk
info@vastgoedbeheerholland.nl


Additionele diensten

Vastgoedbeheer Holland BV is niet alleen full-service vastgoedbeheerder. Wij bieden u ┬ánaast bestuurlijk, technisch en/of financieel-administratief beheer ook additionele diensten.   Lees meer


Storing of Schade?

Wilt u melding maken van een storing of schade dan kunt u dit digitaal bij Vastgoedbeheer Holland doen door middel van het schadeformulier. Klik hier om in te loggen!