Technisch beheer | Wat is de VBH aanpak?

Kwalitatief hoogwaardig beheer via structureel onderhoud en systematische controle op dit onderhoud en de onderhoudsverplichtingen van de huurder. Onroerend goed dat zorgvuldig onderhouden en gecontroleerd wordt, dat blijft aantrekkelijk voor huurders en/of aspirant kopers en behoud zodoende zijn waarde.

VBH kan u bij dit technisch beheer deskundig adviseren, begeleiden en ondersteunen. Wij kunnen u dit beheer ook geheel uit handen nemen. In dat geval plannen wij dan het totale onderhoudstraject en managen het complete proces. Binnen het door u aangegeven kader stellen wij hiervoor  taakstellende meerjarenbegrotingen op en bewaken wij het financiële budget.

Vervolgens selecteren wij geschikte partners voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden. Wij vragen offertes aan, beoordelen deze offertes en adviseren u hierover. Is de opdracht eenmaal verstrekt , dan zien wij erop toe dat de werkzaamheden correct worden uitgevoerd, op tijd en met de juiste kwaliteit.

Daarnaast voeren wij regelmatig inspecties uit. Komen er bij deze inspecties gebreken aan het licht, dan adviseren wij u over het plan van aanpak. Wij stellen daarvoor vervolgens een gericht onderhoudsplan met duidelijke kostencalculaties op.

Technisch beheer | Wat houdt dit in?

Onder technisch beheer wordt verstaan het begeleiden van de VvE/Algemene Ledenvergadering in het doorlopend in goede staat houden van alle bouwkundige, (installatie)technische- en infrastructurele onderdelen van het gebouw (planmatig onderhoud).

Serviceonderhoud / klachtafwikkeling

Voorbereiding en toezicht op de uitvoering van werkzaamheden aan het gebouw binnen het kader van de door de Algemene Ledenvergadering van de VvE goedgekeurde onderhoudsbegroting inzake serviceonderhoud;

Het tijdig signaleren van afwijkingen ten opzichte van opgestelde onderhoudsprognoses en het doen van voorstellen om die afwijkingen op juiste wijze in besluitvorming te brengen;

De begeleiding van en het toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende uit het technisch beheer en het verrichten van de daarmee samenhangende betalingen.

Het informeren van de (individuele) eigenaren over de dienstverleners en hun bereikbaarheid in geval van werkverzoeken, klachten en schades;

Het behandelen van (dringende) storingen- en klachten meldingen met betrekking tot het gebouw en alle andere technische kwesties die de appartementseigenaren gezamenlijk betreffen;

Het in behandeling nemen, beoordelen en afhandelen van alle meldingen die betrekking hebben op het dagelijks onderhoud van het gebouw. Hieronder is begrepen de uitbesteding van en de controle op uit te voeren onderhoudwerkzaamheden. Een en ander met inachtneming van de schriftelijke afspraken die met het bestuur hieromtrent zullen worden gemaakt;

Het controleren van het uitgevoerde werk op basis van steekproeven;

Het technisch en financieel gereed melden van de werkopdracht;

Het controleren van de facturen met betrekking tot de werkopdrachten;

Het betaalbaar stellen van de door de VvE geaccordeerde facturen;

Planmatig en contractonderhoud

Het (doen) opstellen van een technische omschrijving voor het uit te voeren onderhoud;

Het adviseren over en het selecteren van aannemers;

Het op verzoek of op eigen initiatief aanleveren van offertes met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in of aan het gebouw;

Het namens de VvE afsluiten van onderhoudscontracten met betrekking tot het gebouw, een en ander met inachtneming van de schriftelijke afspraken die hieromtrent met het bestuur zullen worden gemaakt;

Het beoordelen van offertes of het houden van een aanbesteding;

Het opstellen van een gunningadvies voor het bestuur;

Het na goedkeuring door het bestuur verstrekken van de opdracht;

Het voeren van directie over het uit te voeren werk;

Het controleren van het uitgevoerde werk op basis van steekproeven;

Het opleveren van het werk;

Het controleren van ingediende termijnnota’s;

Het betaalbaar stellen van de termijnnota’s;

Het opstellen van een financieel overzicht;

Het uitbesteden van en het toezicht houden op overige leveranties en diensten met betrekking tot het dagelijks onderhoud aan het gebouw, een en ander met inachtneming van de schriftelijke afspraken die hieromtrent met het bestuur zullen worden gemaakt.

Technisch beheer | Meerjarenonderhoudsplan

Sinds 1 mei 2008 is iedere Vereniging van Eigenaren (VvE) wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben voor (groot) onderhoud van de gemeenschappelijke delen en zaken. Voor gebouwspecifieke bedragen dient een meerjarenonderhoudsplan (MJO) te worden opgesteld. Hiertoe zal een bouwkundige alle bouwdelen inventariseren, beoordelen en berekenen wanneer en voor welk bedrag deze onderhoud behoeven. Door middel van een ingewikkelde financiële berekening wordt duidelijk gemaakt welk bedrag jaarlijks moet worden toegevoegd om het gebouw in de toekomst in stand te houden. Voor het laten opstellen van een MJO door een bouwkundige van VBH vraagt u een aparte offerte aan.


Contactinformatie

Vastgoedbeheer Holland BV
Postbus 88
1940 AB Beverwijk
info@vastgoedbeheerholland.nl


Additionele diensten

Vastgoedbeheer Holland BV is niet alleen full-service vastgoedbeheerder. Wij bieden u  naast bestuurlijk, technisch en/of financieel-administratief beheer ook additionele diensten.   Lees meer


Storing of Schade?

Wilt u melding maken van een storing of schade dan kunt u dit digitaal bij Vastgoedbeheer Holland doen door middel van het schadeformulier. Klik hier om in te loggen!